Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ НОРД — НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДЕМО ВЕРСИЯ)

За да изтеглите демо версията, трябва да кликнете върху следния линк:

Download Nord.exe

Последователно се отварят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от интернет браузъра, с който работите), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. След това се зарежда прозорец за инсталиране с необходимите инструции. След като инсталацията приключи, на десктопа на Вашия компютър ще се появи икона с надпис НОРД ДЕМО .

Демо версията на НОРД съдържа:

  1. Списъци на всички документи, чиито пълни текстове се поддържат актуални в системата.
    Чрез разглеждането на списъците можете да получите представа за обема на информацията в НОРД
  2. Пълните текстове на ЗНП и свързаните с него документи.
    Чрез разглеждане на тези текстове, можете да проследите как работят хипертекстовите връзки в НОРД. За целта от лявата част на екрана трябва да изберете Закони, а след това – от дясната част да заредите Закон за народната просвета. В него има обозначени със зелен цвят текстове, които са препратки към други документи. При щракване с левия бутон на мишката върху такава препратка ще се зареди текстът, към който се препраща.
    Връщането в основния текст (в случая ЗНП) става чрез натискане на бързия бутон .

При стартиране на НОРД в лявата част на екрана документите са класифицирани по видове: Конституция, Кодекси, Закони и т.н...

При натискане на бързия бутон документите в лявата част се класифицират по раздели: Общи, Управление на средното образование, Трудово-правни и осигурителни и т.н...

При натискане на бързия бутон документите се класифицират
по години на обнародване.

Подробни указания за работа с продукта можете да прочетете от ръководството за работа, което се намира в директорията C:\NORD_DEMO, в която е инсталирана демо версията. Това е файлът NORD4.doc, който може да бъде зареден и прочетен в WORD.

Списък на документите,
които фигурират с пълни текстове в демо версията:

Кодекс на труда
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за държавната собственост
Закон за държавния служител
Закон за местните данъци и такси
Закон за народната просвета
Закон за общинската собственост
Закон за степента на образование, общообразователния минимум
и учебния план
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Правилник за устройството и дейността на РИО
Правилник за организацията и дейността на домовете за деца
Наредба № 1 за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
Наредба № 1 за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
Наредба № 2 за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Наредба № 3 за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета
Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета
Наредба № 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища
Наредба № Н-5 за приемане на ученици в училищата по изкуствата
Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката

начало на страницата