Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ЗАПЛАТИ

ФОРТЕ Заплати използва базата данни от ФОРТЕ Персонал, като изисква допълнително въвеждане на специфичните данни, необходими за изготвяне на ведомостта. Продуктът се предоставя със стандартен набор от разплащателни пера, съобразен с Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и други нормативни документи, третиращи тази материя. При необходимост потребителят може да добави свои пера и чрез елементарен диалог, без използване на неразбираеми кодове, да опише начина, по който системата да ги третира.

Във функционален аспект ФОРТЕ Заплати осигурява:

  1. изчисляване на ведомостта за работни заплати;
  2. разпечатване на ведомостта, фишовете на служителите, месечната рекапитулация и другите, изисквани от ДОО и финансовите контролни органи справки;
  3. ежемесечно предаване в НАП на файлове с данни за Декларация № 1 и Декларация № 6 съгласно Наредба № H-13 на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
  4. ежемесечно предаване на файлове с данни в съответните банки, ако заплатите на служителите се превеждат по дебитни карти;
  5. изравняване на годишния данък по ЗДДФЛ;
  6. изготвяне на служебни бележки и удостоверения, регламентирани в нормативната уредба.

ФОРТЕ има специални функции, предназначени за предприятия и организации на бюджетна издръжка, особено в системата на образованието, тъй като осигурява възможност да се изчисляват възнаграждения със задна дата в случай на:

  1. индексации, влизащи в сила със задна дата
  2. болнични от минал месец

И в двата случая се преизчисляват възнагражденията, осигуровките и данъците на всички служители, тези изчисления се отразяват в текущата ведомост и по съответен начин се коригират предадените вече в НАП данни.

Продуктът е придружен от ръководство за работа.

Поради общата база данни потребителите на модул Заплати трябва да имат и модул Персонал.

Цена (с включен ДДС): 780 лв.

Забележка. Поради общата база данни потребителите на модул Заплати трябва да имат и модул Персонал. Посочената цена е обща за двата модула и включва гаранционна поддръжка и получаване на всички нови версии в продължение на една година от закупуването на продукта.

Цена (с включен ДДС) на годишния абонамент след изтичане на гаранционния срок: 480 лв.

начало на страницата