Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ НОРД- НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НОРД работи под WINDOWS 95 и по-високи версии и не изисква лицензирането на никакъв допълнителен софтуер за работата си.

Потенциални потребители на програмния продукт са директорите и счетоводителите на детски градини, училища и обслужващи звена, специалистите по образованието в общините, експертите в МОМН и в РИО на МОМН.

НОРД поддържа в актуален вид около 400 нормативни актове и поднормативни документи, които действат в управленската, трудово-правната и финансовата сфера в областта на средното образование. Системата е създадена специално за сферата на средното образование и това й дава ред предимства в сравнение с другите програмни продукти, съдържащи нормативни актове – по-ниска цена, възможност за работа на по-непретенциозни компютри, наличие и поддържане на специфични само за образователната сфера документи (указания, правила, заповеди, и писма, издадени от Министерството на образованието, младежта и науката).

Интерфейсът е стандартен и лесен за работа. В зависимост от предпочитанието на потребителя документите могат да се групират по видове (Кодекси, Закони, Наредби и т.н...), по раздели (Общи, Управление на средното образование, Трудово-правни и осигурителни, Финансово-правни, Административно-правни) или по годината на обнародването им.

НОРД предоставя помощни инструменти за търсене на думи или фрази в документите, изграждащи системата. Особено полезни са създадените препратки между свързаните текстове, които позволяват лесно да се проследи нормативната уредба на даден казус. Документите или части от тях могат да бъдат отпечатани или експортирани във файл.

Продуктът е придружен от ръководство за работа. Базата данни се актуализира ежемесечно на абонаментен принцип чрез изпращане на CD или през Интернет.

Цени (с включен ДДС):

Инсталационният пакет е безплатен. Заплаща се годишен абонамент, чиято стойност зависи от броя на компютрите, на които е инсталиран НОРД и е, както следва:

Абонаментен лиценз за 1 или 2 компютъра – 120 лв.
Абонаментен лиценз за 3 или 4 компютъра – 175 лв.
Абонаментен лиценз за повече от 4 компютъра – 230 лв.
Абонаментен лиценз за мрежа – 160 лв.

Обявените цени са за брой компютри за един клиент – училище, детска градина, обслужващо звено и т.н...

начало на страницата